CNS Accounting construction


Giới thiệu


Phần mềm kế toán CNS Accounting construction luôn cập nhập những thay đổi mới nhất của bộ tài chính. Đầy đủ các báo cáo của bộ tài chính và các báo cáo quản trị phù hợp với đặc thù từng doanh nghiệp.


Tính năng nổi bật của phần mềm: • Xem sổ chi tiết và bảng tổng hợp chi phí cho từng công trình

 • Báo cáo, bảng kê thu chi theo từng công trình

 • Bảng đối chiếu vật tư với dự toán

 • Sổ chi phí giá thành( tính chi phí giá thành trong khoảng thời gian bất kỳ)

 • Bảng tính giá thành lãi lỗ theo từng công trình

 • Theo dõi tạm ứng theo từng công trình( chi tiết một công trình nhiều đối tượng, một đối tượng nhiều công trình)

 • Theo dõi lãi vay của từng đối tượng qua TK141

 • Theo dõi chi tiết xuất vật tư theo từng công trình

 • Tính giá thành theo từng hạng mục

 • Biên bản đối chiếu công nợ theo từng công trình

 • Biên bản đối chiếu công nợ theo từng công trình Báo cáo công nợ liên năm, giá thành liên năm


CNS Accounting construction


Phần mềm bao gồm các phân hệ: 1. Phân hệ kế toán vốn bằng tiền

 2. Phân hệ kế toán công nợ phải trả

 3. Phân hệ kế toán công nợ phải thu

 4. Phân hệ kế toán phải thu, phải trả khác

 5. Phân hệ kế toán hàng tồn kho

 6. Phân hệ kế toán tài sản cố định

 7. Phân hệ kế toán tổng hợp

 8. Phân hệ kế toán giá thành

 9. Phân hệ quản trị hệ thống


CNS Accounting construction


Ngoài ra phần mềm CNS có mô hình quản lý luồng công việc và luồng thông tin khoa học với mỗi phân hệ luôn có các chứng từ và các báo cáo tổng quát, chi tiết cụ thể theo từng đối tượng, hợp đồng, sản phẩm...


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn