Bảng cân đối kế toán trong ngày khai mạc


Giới thiệu


Sử dụng bảng cân đối này để ghi lại các tài sản và nợ phải trả vào ngày mở cửa đầu tiên trong doanh nghiệp kinh doanh của bạn. Mẫu tính toán tổng số và giá trị tài sản cho bạn.


Bảng cân đối kế toán trong ngày khai mạc


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn