So sánh ngân sách với sổ cái chung


Giới thiệu


Thiết lập tài khoản chi phí của bạn và ghi lại chi phí hàng tháng của bạn với mẫu sổ cái chung. Một bảng tính cũng được bao gồm các chi phí từ thiện và tài trợ. Chi phí hàng tháng được tổng hợp lại thành một bảng tóm tắt và cũng được báo cáo trong một báo cáo năm cập nhật so sánh với dự toán ngân sách.


So sánh ngân sách với sổ cái chung


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn