Hội thảo khoa học Giá trị lý luận và thực tiễn của Nghị quyết số 10 - Nhân Dân


Ngày 25-6, tại Hà Nội, Viện Lịch sử Ðảng, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Giá trị lý luận và thực tiễn của Nghị quyết số 10 - NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp (1988 - 2013)" với sự tham gia của nhiều nhà khoa học.
Các tham luận tại Hội thảo nhấn mạnh: Nghị quyết số 10 - NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VI) là một bước đột phá trong nhận thức, lý luận của Ðảng về vấn đề ruộng đất và nông dân. Nghị quyết số 10 mở đường cho "khoán 10" đã giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất nông nghiệp, tạo "cú hích" mạnh mẽ cho nông nghiệp, nông thôn Việt Nam phát triển, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng và tiến nhanh trong tiến trình đổi mới. Các nhà khoa học cũng khẳng định giá trị thực tiễn của Nghị quyết số 10 đã để lại những bài học lớn cho Ðảng về chú trọng phát triển lợi ích của người lao động, gắn sức lao động với tư liệu sản xuất, thể chế hóa những chủ trương của Ðảng, giải quyết đồng bộ việc phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống mọi mặt của nông dân. Những kinh nghiệm từ việc thực hiện Nghị quyết số 10 cần được vận dụng trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng mô hình nông nghiệp mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn