Personal Backup


Giới thiệu


Personal Backup là chương trình hữu hiệu để sao lưu dữ liệu cá nhân sang bất kỳ thư mục đích. Thư mục này có thể được đặt trên một ổ đĩa cố định hoặc ổ đĩa di động, trên server mạng Windows hoặc server FTP. Công cụ hoạt động trên hệ điều hành Windows 8, Windows 7 (32 và 64 bit), Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 và Windows Server 2003/2008. Bạn có thể cấu hình và lưu trữ bất kỳ tác vụ sao lưu theo ý muốn để công việc sao lưu đạt được hiệu quả cao nhất.


Việc lựa chọn các tập tin sao lưu được thực hiện trên nền tảng thư mục. Tất cả các thư mục con sẽ được tự động thêm vào nhưng người dùng có thể loại trừ hoặc thêm bất kỳ thư mục con từ bản sao lưu dự phòng bằng cách lựa chọn hoặc dựa vào bộ lọc. Tiêu chí để bổ xung tập tin là chọn theo loại tập tin, thời gian tạo tập tin và/hoặc lọc theo tên tập tin.


Tại thư mục đích, các ổ đĩa gốc (C:, D:,...) xuất hiện như thư mục con có tên LwC, LwD,... Cấu trúc thư mục ban đầu vẫn không thay đổi dưới các thư mục này. Ngoài ra, công việc sao lưu có thể được thực hiện bằng tay hoặc tự động. Trong quá trình sao lưu, chương trình sẽ kiểm tra xem tập tin sắp lưu có mới hơn tập tin đã sao lưu hay không. Chỉ có thể lưu những tập tin mới và tập tin với con dấu thời gian mới hơn. Alternate criteria là bit lưu trữ của các tập tin. Quá trình sao lưu tự động có thể được bắt đầu khi đăng nhập, đăng xuất hoặc shutdown vào thời điểm được lựa chọn trong ngày. Bạn có thể thay đổi đường dẫn cho bản sao lưu theo lịch trình hàng ngày hoặc hàng tuần.


Lưu ý: Không thể sử dụng Personal Backup để lưu và khôi phục lại các tập tin hệ thống.


Personal Backup


Điểm mới trong phiên bản 5.4.60: • Đồng bộ hóa tùy chọn trước hoặc sau khi sao lưu.

 • Chức năng xóa các tập tin bản ghi cũ.

 • Màn hình hiển thị mới cho các loại tập tin với phân loại theo tên, số lượng hoặc kích cỡ.


Chức năng tính: • Hướng dẫn khi tạo ra các công việc sao lưu mới.

 • Không giới hạn số lần cấu hình công việc sao lưu.

 • Sao lưu các cấu trúc thư mục hoàn chỉnh.

 • Bắt đầu sao lưu theo yêu cầu hoặc chạy tự động.

 • Sao lưu qua FTP (tùy chọn với proxy và FTPS (FTP trên SSL).

 • Các tùy chọn sao lưu:  • Trong tập tin đơn lẻ:   • Sao chép tập tin với/không có dữ liệu nén (gzip) bằng cách sử dụng cấu trúc thư mục gốc và nhận dạng ổ đĩa.

   • Thực hiện mà không cần nhận dạng ổ đĩa.

   • Thực hiện phân cách bởi thư mục gốc.

   • Thực hiện trong một thư mục mà không cần thư mục gốc.  • Trong tập tin zip:   • Một tập tin zip (hỗ trợ tập tin lớn hơn 4 GB).

   • Một tập tin zip cho mỗi thư mục con.

   • Một tập tin zip cho mỗi thư mục gốc.

   • Một tập tin zip trong thư mục mà không cần nhận dạng ổ đĩa.  • Bao gồm hoặc không bao gồm các thư mục con được lựa chọn.

  • Thiết lập bộ lọc cho tên tập tin, thuộc tính tập tin, ngày tạo tập tin và kích thước tập tin.

  • Lựa chọn các loại tập tin.

  • Tùy chọn mã hóa sử dụng AES (tương thích zip).

  • Chạy các chương trình bên ngoài hoặc tập lệnh trước và sau khi sao lưu.

  • Xem trước tập tin để kiểm tra thiết lập bộ lọc. • Lịch trình sao lưu:  • 8 nhiệm vụ tự động cấu hình riêng lẻ được hỗ trợ tại nhiều thời điểm khác nhau, ngày đăng nhập hoặc đăng xuất hoặc một lần mỗi tuần đăng nhập.

  • Một số loại sao lưu xen kẽ. • Hướng dẫn sử dụng cho Windows Task Scheduler để sao lưu.

 • Thêm công cụ PbPlaner để tạo và cấu hình sao lưu xen kẽ sử dụng Windows Task Scheduler.

 • Tự động kiểm tra các bản cập nhật khi bắt đầu chương trình.

 • Chức năng khôi phục các tập tin sao lưu:  • Từ bản sao lưu thành tập tin duy nhất.

  • Từ bản sao lưu trong file zip (đơn hoặc cách nhau bởi thư mục).

  • Hộp thoại lựa chọn file để khôi phục.

  • Khôi phục sử dụng kết nối FTP.

  • Tự động giải mã. • Thêm công cụ PbRestore để khôi phục tập tin duy nhất (thậm chí nén và/hoặc mã hóa).

 • Chức năng để xóa các tập tin và/hoặc thư mục:  • Lựa chọn theo bộ lọc và/hoặc ngày tạo.

  • Đồng bộ hóa các thư mục sao lưu.
Đặng Hương


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn