i-BigTime | Phần mềm


Giới thiệu


Phần mềm kế toán chủ đầu tư i-BigTime được xây dựng nhằm hỗ trợ đắc lực công tác quản lý tài chính kế toán cho Ban quản lý các dự án đầu tư thuộc các cơ quan Nhà nước, đơn vị HCSN, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các dự án quốc tế…


i-BigTime tuân thủ theo chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư ban hành theo quyết định 214/2000/QĐ-BTC ngày 28/12/2000, thông tư 136/2009/TT-BTC bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước được ban hành theo quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008, TT08, QĐ759.


i-BigTime


Tự động tính khấu hao tài sản cố định hàng năm • Phần mềm tự động tính khấu hao tài sản cố định vào ngày 31/12 hàng năm, giảm thiểu tối đa công việc và thời gian hạch toán kế toán của từng đơn vị.

 • Đồng thời tỷ lệ khấu hao và năm khấu hao được tự động hóa theo Quyết định 32/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước khấu hao tài sản cố định, tự động ghi các nghiệp vụ khấu hao...


Sao lưu dữ liệu tư động theo lịch sao lưu • Cho phép người sử dụng thiết lập lịch sao lưu dữ liệu định kỳ: Hàng ngày, một ngày trong tuần hoặc một ngày nào đó trong tháng. Vì vậy kế toán không còn phải lo lắng cho việc mất dữ liệu như ở các phần mềm khác.

 • Định khoản các bút toán tự động.

 • Các bút toán hạch toán được phần mềm hỗ trợ tự động định khoản, giúp người dùng giảm bớt thao tác, hạch toán nhanh và chính xác hơn trong phần mềm.


Giao diện tiếng Việt thân thiện với người sử dụng • Giao diện Tiếng Việt, thân thiện, trợ giúp trực tuyến và các tài liệu đầy đủ giúp người học dễ dàng làm quen với hệ thống.


Hạch toán đa tiền tệ • Hạch toán song song hai loại tiền Việt Nam đồng và Đô la Mỹ, tự động xử lý chênh lệch tỷ giá, đánh giá ngoại tệ cuối kỳ...


Quản lý hạn mức vốn đầu tư • Theo dõi chặt chẽ quá trình từ dự toán, kế hoạch đến rút và thanh toán hạn mức vốn đầu tư đối với Kho bạc hay Ngân hàng...

 • Hạn mức vốn đầu tư được cấp và sử dụng vốn đầu tư.

 • Kế hoạch vốn đầu tư được cấp và sử dụng vốn đầu tư.

 • Đề nghị tạm ứng vốn đầu tư.

 • Đề nghị thanh toán vốn đầu tư.

 • Thanh toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành.


Quản lý quỹ tiền mặt chi tiết • Quản lý số dư quỹ tiền mặt tại mọi thời điểm.

 • Quản lý chi tiết theo các quỹ, chi tiết đến từng mục của mục lục Ngân sách Nhà nước hay các khoản mục chi tiêu của dự án.

 • Kiểm soát chi quỹ tiền mặt được kiểm soát chặt chẽ với quá trình kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước hay ngân hàng.


Tính lương linh hoạt • Thiết lập linh hoạt bởi công thức tính lương do người dùng tự định nghĩa.

 • Tự động ghi các bút toán tính chi phí lương, hộ trợ nhiều bảng thanh toán tiền lương theo các mẫu khác nhau...

 • Cung cấp nhiều phương thức tính lương khác nhau: Lương hệ số và lương cố định… Công nợ chặt chẽ.

 • Quán lý công nợ.

 • Đơn giản, chặt chẽ theo từng đối tượng công nợ.

 • Quán lý công nợ theo hợp đồng chi tiết theo từng khoản mục chi tiêu của hợp đồng...

 • Phản ánh tình hình công nợ của các nhà thầu chi tiết theo từng công trình, hạng mục công trình tại mọi thời điểm…


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn