Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại ... - Báo Phú Yên

Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóaUBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 14-Ctr/TU ngày 22/1/2013 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XI về Phát triển KH-CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn