Phân tích tỷ lệ chi tiết


Giới thiệu


Bảng tính này tạo ra 12 chỉ tiêu tài chính quan trọng. Các chỉ số này thường được coi là thuộc về bốn loại cơ bản: tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ thanh khoản, tỷ lệ hoạt động, và tỷ lệ đòn bẩy.


Mẫu này có chứa macro, xác nhận bởi Microsoft. Để cho các mẫu hoạt động hoàn toàn, kích Enable Macros khi được nhắc trong khi tải về.


Phân tích tỷ lệ chi tiết


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn