Tuesday, June 25, 2013

Báo cáo hợp nhất


Giới thiệu


Mẫu này được thiết kế để hợp nhất dữ liệu tài chính của một công ty sản xuất với các dữ liệu tài chính của nhiều đối tượng, chẳng hạn như các công ty con hoặc các chi nhánh của công ty đó.


Báo cáo hợp nhất


Phù hợp với Microsoft Excel 2003, 2007, 2010, 2013.


0 comments:

Post a Comment

Bài Viết Liên Kết

Translate

VNCommerce Blog

Search TTV Network

Advertising

Support

Contact