Báo cáo doanh thu bán hàng


Giới thiệu


Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng cho phép bạn trình bày doanh thu bán hàng của từng sản phẩm được bán thông qua các kênh phân phối khác nhau.


Báo cáo doanh thu bán hàng


Phù hợp với Microsoft Excel 2007, 2010, 2013.


Post a Comment

Previous Post Next Post