SmartCode VNC Manager Enterprise Edition (32-bit) | Phần mềm


Giới thiệu


SmartCode VNC Manager là một ứng dụng phần mềm kiểm tra và quản trị từ xa mạnh và dễ sử dụng. Nó dược sử dụng cho việc quản lý mạng từ xa, quản trị hệ thống từ xa và các môi trường trợ giúp.Các tính năng chính bao gồm:


Kết nối: Built-in VNC, RDP, SSH, Telnet, Citrix ICA, Microsoft Virtual Server, và Hyper-V client.


Quản lý máy tính: Computer Domain/Workgroup Membership Manager, Event Log Manager, Installed Software Manager, Registry Editor, Rename Remote Computer, khởi động hoặc tắt máy tính, khởi động máy tính ở chế độ Safe Mode với truy cập VNC.


Điểm mới trong phiên bản này:


Là một phát hành vá lỗi.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn