Tạm dừng mở ngành đào tạo mới khối khoa học giáo dục, đào tạo giáo viên - Thể thao văn hóa


Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản thông báo tới các cơ sở giáo dục đại học về việc tạm dừng xem xét hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo mới thuộc khối ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên ở trình độ cao đẳng, đại học.


Việc tạm dừng này nhằm triển khai thực hiện chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm đến năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương rà soát, thống kê và quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo sư phạm trong cả nước.


Trên cơ sở kết quả rà soát, quy hoạch mạng lưới và những điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, quy hoạch phát triển nhân lực sư phạm ở từng địa phương, vùng, miền ở từng giai đoạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành các chính sách cụ thể để cân đối giữa cung- cầu nhân lực sư phạm, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

TTXVN


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn